Облік податкової звітності
ТЕКУЩАЯ ВЕРСИЯ Єдине вікно(EDZV) 1.30.3 СКАЧАТЬ.....СОНАТА - современная программа для электронной отчетности, поддерживающая стандарты ГНСУ, ПФУ и Статистики БЕСПЛАТНО месяц!
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Додаток 1
до Інструкції з підготовки і подання
податкових документів в електронному
вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ________

про визнання електронних документів
    "____” ____________ 20__ року


Орган державної податкової служби України                                                                                  

                                                                                       (назва органу ДПС України)

(далі – орган ДПС) в особі начальника                                                                                                    ,

                                                                                                   (ініціали, прізвище)

який діє відповідно до Закону України Про державну податкову службу в Україні”, з однієї сторони, і платник податків_________________________________________________________

                                                                                  (код за ЄДРПОУ / номер за ДРФО*)

в особі _______________________________________________________________________,

                                                                                                                      (ініціали, прізвище)

який діє на підставі _______________________________________________ (далі – Платник податків), з іншої сторони (далі – Сторони), з метою спрощення надання податкової звітності з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку, керуючись законодавством України, уклали цей Договір про таке.1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   
1. Предметом Договору є визнання податкових документів (податкової звітності, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних з податку на додану вартість та інших звітних податкових документів), поданих Платником податків в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку або на електронних носіях, як оригіналу.
2. Договір надає Платнику податків можливість, а не зобов’язує його подавати до органу ДПС податкові документи у електронному вигляді, якщо інше не передбачено законом.
3. Включення Платника податків до системи подання податкових документів в електронному вигляді виконується органом ДПС безкоштовно.

2. УМОВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Подання Платником податку податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку до органу ДПС  здійснюється відповідно до Законів України „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про електронний цифровий підпис”, постанов Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 680 „Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу”, від 28 жовтня 2004 року № 1452 „Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”, та Інструкції з підготовки і подання податкових документів засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 № 233, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України _______ за № ____.

3. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН
   
1. Платник податків зобов’язаний:
    1.1 надсилати до органу ДПС податкові документи в електронному вигляді у форматі (стандарті), затвердженому ДПА України;
1.2  для накладання ЕЦП на податкові документи в електронному вигляді при їх передачі до органу ДПС використовувати особистий ключ, відповідно якому посилений сертифікат відкритого ключа надано Платником податків до органу ДПС разом із цим Договором;
1.3  забезпечити конфіденційність особистих ключів;
1.4  вести архів надісланих до органу ДПС файлів податкових документів із накладеними на них ЕЦП Платника податків та отриманих електронних квитанцій з ЕЦП органу ДПС. Зберігати даний архів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання податкової звітності на паперових носіях;
1.5  при перевірці на вимогу працівника органу ДПС надати надійні засоби ЕЦП для перевірки оригіналів податкових документів в електронному вигляді.
2. Платник податків має право:
    2.1  повторно передавати податкові документи в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку у разі неотримання першої квитанції від органу ДПС або при надходженні другої квитанції про неприйняття податкових документів в електронному вигляді;
    2.2   не надавати податкову звітність до органу ДПС у паперовому вигляді, якщо її було надіслано в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, прийнято до бази даних органу ДПС, про що відповідну квитанцію було отримано Платником податків;
    2.3 не надсилати податкову звітність до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку у разі її подання в паперовому вигляді.
    3. Орган ДПС зобов’язаний:
    3.1 забезпечити приймання податкових документів в електронному вигляді Платника податків у терміни, визначені законодавством для податкових документів в паперовому вигляді, та їх комп’ютерну обробку;
    3.2  забезпечити відправлення квитанцій на електронну адресу платника податків;
    3.3 забезпечувати зберігання i конфіденційність отриманих в електронному вигляді податкових документів.
4. Орган ДПС має право:
4.1 запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення електронного документообігу Платника податків з органом ДПС;
    4.2 відправляти повідомлення платникам податків у разі оновлення програмного забезпечення або запровадження нових форматів електронних документів, програмно-технічних та технологічних засобів для поліпшення електронного документообігу.
   
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   
    1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
    2. Платник податків несе відповідальність згідно з законодавством за неподання податкової звітності та недостовірність інформації, що міститься в податкових документах, переданих до органу ДПС в електронному вигляді.
    3. Орган ДПС не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, несправності апаратних засобів Платника податків.
   
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

1. У разі виникнення спірних питань, пов'язаних з автентичністю податкових документів в електронному вигляді та часом їх відправлення, заінтересована Сторона Договору направляє іншій Стороні письмове повідомлення з обґрунтуванням причини своєї вимоги та вказівкою дати і номера електронного документа, що є предметом спору (далі – Вимога).
2. Вимога пред'являється і розглядається з письмовим наданням відповіді в терміни, передбачені законодавством.
3. У випадку неврегулювання спірних питань представники Сторін здійснюють вирішення спору шляхом визначення типу спору відповідно до пункту 7 цього Договору у 10-денний строк від дня отримання заінтересованою Стороною відповіді на її Вимогу. Підставою для вирішення спорів є протоколи обміну інформацією, електронні архіви Платника податків та органу ДПС.
4. За наслідками вирішення спірних питань між Сторонами Договору складається акт, в якому розкривається суть і тип спору та який підписується уповноваженими представниками Сторін.
5. Для вирішення спору Сторони повинні надати такі матеріали:
зовнішні носії ключової інформації;
спірний електронний документ у вигляді файла із накладеним на нього ЕЦП;
квитанції в електронному вигляді.
6. При розгляді спору представниками Сторін перевіряється автентичність електронних документів, а також коректність ключової інформації.
7. Типи вирішення спорів і порядок їх розгляду:
7.1  спір „заперечення відправлення електронного документа” (відправник стверджує, що електронний документ не відправлявся, а одержувач – що цей електронний документ був ним отриманий) вирішується таким чином:
одержувач надає електронний документ;
перевіряється автентичність наданого електронного документа;
якщо наданий електронний документ справжній, спір вирішується на користь одержувача, в іншому випадку – на користь відправника;
7.2  спір „заперечення отримання електронного документа” (одержувач стверджує, що електронний документ не був отриманий, а відправник – що електронний документ був ним відправлений) вирішується таким чином:
відправник надає електронний документ та квитанції;
перевіряється автентичність наданого електронного документа та квитанцій;
якщо електронний документ та квитанції справжні, конфлікт вирішується на користь відправника, в іншому випадку – на користь одержувача;
7.3  спір „відправлений електронний документ не відповідає прийнятому” (відправник стверджує, що відправлений ним електронний документ не відповідає прийнятому одержувачем електронному документу, а одержувач – що одержаний ним електронний документ відповідає відправленому відправником) вирішується таким чином:
одержувач надає електронний документ;
перевіряється автентичність цього електронного документа;
якщо наданий електронний документ справжній, конфлікт вирішується на користь одержувача, в іншому випадку – на користь відправника.
8. При недосягненні згоди між Сторонами спори вирішуються у судовому порядку.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

    1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
    2. З моменту укладання цього Договору всі попередні домовленості та укладені правочини між Платником податків та органом ДПС з питань електронного обміну інформацією втрачають чинність.
    3. Договір діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо Платник податків подає до органу ДПС нові посилені сертифікати ЕЦП, цей Договір вважається пролонгованим до закінчення терміну чинності нових посилених сертифікатів ключів.
    4. Орган ДПС має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку ненадання Платником податків нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або в разі зміни Платником місця реєстрації.
    5. У разі припинення дії Договору надісланий Платником податків податковий документ в електронному вигляді не приймається.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПІДПИСИ СТОРІН

Орган ДПС:                                                        Платник податків:
в особі_____________________                          в особі_____________________
          (ініціали, прізвище)                                                (ініціали, прізвище)

____________________________                        ___________________________
               (код за ЄДРПОУ )                               (код за ЄДРПОУ / номер за ДРФО*)

_______________________________________     _____________________________________
              (місцезнаходження)                                          (місцезнаходження)

„____”_________________ 20__ року                 „____”____________20__року

* За наявності.

Поиск
opz.at.ua © 2024